สำนักงาน คปภ.


เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ มีฐานะเป็นนิติบุคคล ทำหน้าที่ดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนด โดยคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการ ประกอบธุรกิจประกันภัย มีภารกิจ

read more

สื่อการเรียนรู้จาก
Media Center


Infographic

สื่อภาพเล่าเรื่องหรืออธิบายข้อมูลต่างๆ

Motion Graphic

สื่อภาพเคลื่อนไหวได้ในหลากหลายมิติ

Book Article

สื่อหนังสือบทความ สาระน่ารู้ต่างๆ

VDO Article

สื่อภาพเคลื่อนไหว

Recent Media


newsletter

สมัครติดตามข่าวสาร